13 lutego 2007

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DFP Sp. z o.o. podjęło uchwały o zmianie nazwy Spółki na Dom Maklerski DFP oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 50.000 zł do wysokości 725.000 zł, poprzez ustanowienie nowych udziałów.

Wszystkie udziały w podwyższanym kapitale Spółki zostały objęte przez DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. i wszystkie zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

NZW postanowiło powołać trzech Członków pierwszej Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Danuty Ewy Załęckiej-Banasiak, która pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Moniki Ostruszki, która pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pawła Marka Walczaka, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Ponadto NZW dokonało zmian w składzie Zarządu w zakresie funkcji sprawowanych przez osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki w ten sposób, że powierzyło: Krzysztofowi Mariuszowi Albrechtowi pełnienie w Zarządzie Spółki funkcji Prezesa Zarządu, Piotrowi Tomaszowi Jędrzejczakowi pełnienie w Zarządzie Spółki funkcji Członka Zarządu.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej