13 maja 2014

Rejestracja przez właściwy sąd rejestrowy zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS, dotycząca m.in. nowej nazwy i siedziby Spółki, a także podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H.
Nowe dane Spółki w zakresie nazwy i siedziby Spółki to: HFT Brokers Dom Maklerski S.A., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii H to 5.677.352,50 zł.

prosta-51-budynek-logo

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej