20 czerwca 2007

W związku z rezygnacją złożoną przez Piotra Tomasza Jędrzejczaka w dniu 20.06.2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Piotra Rychta do pełnienia w Zarządzie Spółki funkcji Członka Zarządu Spółki.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej