3 kwietnia 2012

Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi dokonał rejestracji przekształcenia spółki Dom Maklerski DFP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Dom Maklerski DFP Spółka Akcyjna. Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 3 kwietnia 2012 r. pod numerem KRS 0000416713.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej