Rolowanie instrumentów ES35, ES35.ndd, FR40, FR40.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

  •   ES35, ES35.ndd:  -1 pkt. swapowy dla pozycji krótkich; +1 pkt. swapowy dla pozycji długich
  •   FR40, FR40.ndd:  -5 pkt. dla pozycji krótkich; +5 pkt. dla pozycji długich
  •  OILWTI, OILWTI.ndd:  -85 pkt. dla pozycji krótkich; +85 pkt. dla pozycji długich

 

Zespół HFT Broker

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej