Rolowanie instrumentów AU200, AU200.ndd, EU50, EU50.ndd, FR40, FR40.ndd, DE30, DE30.ndd, ES35, ES35.ndd, CH20, CH20.ndd, UK100, UK100.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

  • AU200, AU200.ndd: -1 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +1 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • EU50, EU50.ndd: -15 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +15 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • FR40, FR40.ndd: -90 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +90 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • DE30, DE30.ndd: +30 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -30 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • ES35, ES35.ndd: -10 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +10 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • CH20, CH20.ndd: -3 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +3 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • UK100, UK100.ndd: -260 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +260 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • SUGAR, SUGAR.ndd: +237 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -237 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej