Godziny pracy Departamentu Obsługi Klienta w dniu 11 listopada br.

Informujemy, że w dniu 11 listopada br. Departament Obsługi Klienta HFT Brokers będzie pracował w godzinach od 8.00 – 22.00 i będzie dostępny pod numerem telefonu: 22 398 97 90 – 91 oraz adresem e-mail: dok@hftbrokers.pl

 
Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej