Oświadczenie Zarządu

W związku z decyzją banku centralnego Szwajcarii o zniesieniu minimalnego poziomu wymiany CHF na EUR po kursie 1,20 i spowodowanym tym wzrostem zmienności, Zarząd HFT Brokers oświadcza, że powyższe wydarzenie nie miało wpływu na stabilność finansową HFT Brokers, a wszystkie wskaźniki określające ekspozycję na ryzyko rynkowe, kredytowe, płynności finansowej, operacyjne oraz wskaźniki bilansowe utrzymywane są na bezpiecznych poziomach, określonych ogólnymi przepisami prawa.

Brak negatywnego wpływu ww. wydarzenia na bieżącą działalność HFT Brokers jest efektem stosowania rygorystycznych procedur zarządzania ryzykiem zewnętrznym, wewnętrznym oraz w pełni profesjonalnego doboru kluczowych partnerów, takich jak dostawcy kwotowań oraz dostawcy płynności. Dzięki temu zapewniliśmy naszym Klientom ciągłość handlu w zakresie wszystkich posiadanych w ofercie par walutowych powiązanych z CHF, umożliwiając tym samym zawieranie nowych transakcji oraz zamykanie wcześniej otwartych pozycji.

HFT Brokers od samego początku działalności stawia sobie za cel zapewnienie jak najwyższej jakości oraz poziomu oferowanych usług.

 

Zarząd HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej