Rolowanie instrumentów FR40, FR40.ndd, ES35, ES35.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

  • FR40, FR40.ndd: +10 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -10 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • ES35, ES35.ndd: -3 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +3 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • OILWTI, OILWTI.ndd: +44 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -44 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • CATTLE, CATTLE.ndd: -140 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +140 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • HEATOIL, HEATOIL.ndd: -297pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +297 pkt. swapowych dla pozycji długich

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej