Rolowanie instrumentów CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd

W celu zapewnienia Państwu możliwości handlu w oparciu o najpłynniejsze serie kontraktów terminowych, nastąpi dziś ich zmiana dla następujących instrumentów CFD: CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd. Na podstawie obecnych różnic w kwotowaniach między poszczególnymi seriami wyżej wymienionych kontraktów, na koniec dnia  pozycje klientów na tych instrumentach zostałyby skorygowane w następujący sposób:

 

  •  CN50, CN50.ndd  ok. -50pkt. swapowych dla pozycji krótkich; ok. +50 pkt. swapowych dla pozycji długich
  •  CNHS, CNHS.ndd ok. +20pkt. dla pozycji krótkich; ok. -20 pkt. dla pozycji długich

 

Klientów posiadających zlecenia oczekujące na rolowanych instrumentach prosimy o dostosowanie poziomów Stop/Limit do uaktualnionych cen oraz ewentualne dostosowanie rozmiaru posiadanych pozycji z uwzględnieniem utrzymania odpowiedniego wskaźnika Margin Level po korekcie. Jednocześnie informujemy, iż podana różnica może ulec zmianie. Dokładne wartości punktów swapowych zostaną opublikowane po dokonaniu rolowania.

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej