Rolowanie instrumentów FR40, FR40.ndd, ES35, ES35.ndd, CORN, CORN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, JUICE, JUICE.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

  • FR40, FR40.ndd: +10 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -10 pkt. swapowych dla pozycji długich
  •  ES35, ES35.ndd:  +1 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -1 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • CORN, CORN.ndd:  +800 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -800 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • WHEAT, WHEAT.ndd:  -825 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +825 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • NATGAS, NATGAS.ndd: +41 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -41 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • JUICE, JUICE.ndd: -130 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +130 pkt. swapowych dla pozycji długich

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej