Rolowanie instrumentów CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd, COPPER, COPPER.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

  •  CN50, CN50.ndd +23 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -23 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • CNHS, CNHS.ndd +21 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -21 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • COPPER, COPPER.ndd -195 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +195 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • PALLAD, PALLAD.ndd  +95 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -95 pkt. swapowych dla pozycji długich

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej