Rolowanie instrumentów US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, US2000, US2000.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, USVIX, USVIX.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

  • US30, US30.ndd: -74 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +74 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • US100, US100.ndd: -58 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +58 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • US500, US500.ndd: -78 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +78 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • US2000, US2000.ndd: -49 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +49 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • CATTLE, CATTLE.ndd: -918 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +918 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • USVIX, USVIX.ndd: +160 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -160 pkt. swapowych dla pozycji długich

 

Zespół HFT Brokers

 

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej