Rolowanie instrumentów CORN, CORN.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

  • CORN, CORN.ndd: +700 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -700 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • SUGAR, SUGAR.ndd: -8 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +8 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • WHEAT, WHEAT.ndd: -175 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +175 pkt. swapowych dla pozycji długich

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej