Rolowanie instrumentów CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

  • CN50, CN50.ndd: -73 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +73 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • CNHS, CNHS.ndd: -219 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +219 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • PALLAD, PALLAD.ndd: +60 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -60 pkt. swapowych dla pozycji długich

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej