Rolowanie instrumentów OILBRNT, OILBRNT.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

  • OILBRNT, OILBRNT.ndd: +67 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -67 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • SCHATZ, SCHATZ.ndd: +8 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -8 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • BOBL, BOBL.ndd: +101 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -101 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • BUND, BUND.ndd: -64 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +64 pkt. swapowych dla pozycji długich

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej