Wycofanie instrumentu ACT.US (ACTAVIS INC) z oferty Active NDD Multi Equity

W dniu 15.06.2015 nastąpi zmiana nazwy spółki ACTAVIS INC spowodowana przejęciem przez ALLERGAN INC. W związku z tym kontrakt CFD na akcje ACT.US został wycofany z oferty.
 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej