Rolowanie instrumentów AU200, AU200.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

  • AU200, AU200.ndd: -55 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +55 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • DETEC30, DETEC30.ndd: +15 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -15 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • SUGAR, SUGAR.ndd: +42 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -42 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • OILWTI, OILWTI.ndd: +41 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -41 pkt. swapowych dla pozycji długich

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej