Aktualizacja oferty

W związku z aktualizacją oferty z dniem 19 czerwca 2015 roku możliwość otwierania nowych pozycji na następujących instrumentach zostaje wyłączona:

– ACT.US, ACTG.US, AGIO.US, ARUN.US, ATRO.US, ATRS.US, ATSG.US, AXS.US, CNLP.FR, ENOC.US, GPOR.US, LO.US, SM.US

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej