Zawieszenie handlu na instrumentach DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETECH30, DETEC30.ndd, EU50, EU50.ndd, BUND, BUND.ndd, BOBL, BOBL.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd

Uprzejmie informujemy, że z powodu problemow technicznych na giełdzie Eurex Exchange handel na instrumentach DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETECH30, DETEC30.ndd, EU50, EU50.ndd, CH20, CH20.ndd,  BUND, BUND.ndd,  BOBL, BOBL.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd  zostaje wstrzymany do odwołania.

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej