Rolowanie instrumentów CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd, GILT, GILT.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

  • CN50, CN50.ndd: -145 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +145 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • CNHS, CNHS.ndd: -8 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +8 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • TNOTE, TNOTE.ndd: -59 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +59 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • GILT, GILT.ndd: -88 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +88 pkt. swapowych dla pozycji długich

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej