Wycofanie instrumentu TVN.PL (TVN SA) z oferty HFT Brokers

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Southbank Media Limited przymusowym wykupem akcji TVN SA instrument TVN.PL w dniu 28.09.2015 zostanie wycofany z oferty.

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej