Zmiana czasu w Australii

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że z powodu zmiany czasu lokalnego w Australii, od 4 października ulegną zmianie godziny handlu dla następujących instrumentów:

AU200, AU200.ndd – 01:05- 07:30 oraz 08:15 – 22:00 CET
Handel na pozostałych instrumentach pozostanie bez zmian.

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej