Rynki o poranku – Bank Szwajcarii nie zmienia poziomu stóp procentowych

Zgodnie ze wcześniejszymi założeniami, czyli po ostatniej decyzji EBC, którą to Bank nie zwiększył kwoty programu skupu aktywów, Bank Szwajcarii mógł czuć się wyręczony.

Presja na SNB i na możliwe cięcie stóp procentowych w Szwajcarii rosła z każdym dniem, aż do decyzji EBC, gdyż Bank Szwajcarii miał odpowiedzieć na luzowanie polityki monetarnej w strefie euro. Większego luzowania nie było, a więc i Szwajcarzy nie muszą na nic odpowiadać, czego efektem jest dzisiejsza decyzja i brak zmian poziomu stóp procentowych. Niemniej jednak szef SNB zakomunikował, że frank jest wciąż znacząco przewartościowany. Bank, w razie potrzeby, będzie interweniować na rynku walutowym. SNB podało także najnowsze prognozy makroekonomiczne, według których PKB w 2015 roku ma wynieść około 1%, a w 2016 1,5%. Z kolei inflacja w 2015 roku ma kształtować się w rejonie -1,1% wobec wcześniejszej prognozy -1,2%. W 2016 roku ceny mają spadać o -0,5%m a w 2017 rosnąć o 0,3%.

Frank nie zareagował w sposób znaczący na opublikowaną decyzję i obecnie kosztuje 4,01 złotego. Z kolei kurs pary USDCHF znajduje się na poziomie 0,9854. Rynek na tę chwilę nie wycenia możliwości dalszego cięcia stóp procentowych, a więc to, co najbardziej może się obecnie liczyć, to zapowiedź możliwych interwencji na rynku.

Dziś największym zainteresowaniem cieszy się dolar nowozelandzki, który umacnia się względem USD o 1,5%. Jest to efekt możliwego zakończenia całego cyklu obniżek stóp procentowych w Nowej Zelandii po wczorajszej obniżce z 2,75% do 2,5%. Obecnie również rynek terminowy nie daje żadnych szans na dalszą kolejną obniżkę i jedynie bardzo niekorzystne dane oraz otoczenie będzie mogło wpływać na zmianę tego stanowiska. Należy dodać, że wczorajsza obniżka była oczekiwana przez zdecydowaną większość ankietowanych i nie była zaskoczeniem.

To nie koniec posiedzeń banków centralnych w tym tygodniu. Już o godzinie 13:00 poznamy poziom stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Tu oczywiście rynek nie spodziewa się żadnych zmian. Główna stopa ma pozostać na niezmienionym poziomie 0,5%. Według wyceny z OIS pierwsza podwyżka o 25 p.b. może nastąpić dopiero pod koniec przyszłego roku.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej