Czym jest Forex

Historia

Dynamiczny rozwój rynku Forex (FX) nastąpił w latach 70-tych XX wieku, kiedy to kursy walut zostały uwolnione od cen złota, co z kolei umożliwiło to swobodne kształtowanie się kursów walut oraz spowodowało ich zmienność w czasie. Od tego momentu następował systematyczny wzrost średnich dziennych obrotów, które w roku 1977 wyniosły 5 mld USD. W 1987 roku średnie dzienne obroty wyniosły już 600 mld USD, a w roku 2013 (kwiecień) przekroczyły wartość 5.505 bln USD (źródło: Bank for International Settlements – Bank Rozrachunków Międzynarodowych z siedzibą w Szwajcarii). Dla porównania, średni dzienny obrót realizowany na NYSE od początku 2014 r. to około 41 mld USD (źródło: nyxdata.com).

Wśród najważniejszych czynników, które przyczyniły się do rozwoju rynku Forex na świecie należy wymienić:

 • szybki rozwój handlu międzynarodowego, któremu towarzyszył wzrost liczby i wartości transakcji walutowych,
 • konieczność zawierania transakcji zabezpieczających ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych (tzw. ryzyko kursowe),
 • możliwość elastycznego kształtowania warunków transakcji przez uczestników rynku, co sprzyjało rozwojowi nowych walutowych instrumentów finansowych, przede wszystkim w bezpośrednich transakcjach pomiędzy instytucjami finansowymi,
 • systematyczne rozszerzanie się aktywnej grupy inwestorów, w tym wejście na rynek detalicznych brokerów walutowych, którzy umożliwili aktywny udział w transakcjach inwestorom indywidualnym
 • upowszechnienie się Internetu oraz rozwój technologii informatycznych, ułatwiające zawieranie transakcji oraz zapewniające wsparcie analityczne
 • wprowadzenie przez brokerów działających w segmencie detalicznym tzw. dźwigni (leverage) skutkujące systematycznym wzrostem aktywności inwestorów indywidualnych i zwiększeniem udziału transakcji o charakterze krótkoterminowym (tzw. intra day)

Forex dzisiaj

 

Rynek walutowy jest obecnie największym segmentem rynku pozagiełdowego (OTC: over the counter). Podstawową cechą tego typu rynku jest brak ścisłych regulacji prawnych w zakresie zasad obrotu i warunków zawieranych transakcji. Wypracowane na przestrzeni lat standardy i praktyki mają charakter wyłącznie zwyczajowy i umowny tj. są ustalane między stronami transakcji. Warunki poszczególnych transakcji nie są jednolite dla poszczególnych uczestników obrotu i nie są najczęściej znane innym uczestnikom rynku. Nie istnieje również podmiot czy instytucja, która pełniłaby rolę nadzoru nad rynkiem OTC. W przeciwieństwie do samego rynku, szczegółowej regulacji ze strony krajowych regulatorów podlegają uczestnicy tego rynku na bazie odpowiednich dla danego podmiotu przepisów krajowych.

Rynek Forex, podobnie jak cały rynek OTC, jest rynkiem ponadnarodowym, który zapewnia handel 24 godziny na dobę. Wynika to z różnic pomiędzy strefami czasowymi, w których zlokalizowane są siedziby najważniejszych centrów biznesowych. Aktywność inwestorów oraz rozkład transakcji nie jest jednak równomierny, lecz koncentruje się w kilku centrach finansowych świata. Z danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych wynika, iż tradycyjnie największym rynkiem walutowym jest Wielka Brytania, której udział w okresie ostatnich kilku lat wahał się na poziomie około 40%. Stany Zjednoczone z udziałem na poziomie około 17% to drugie duże centrum obrotu walutami. Kolejne miejsca zajmują Japonia i Singapur z około 6%-7% udziałem. W ramach pozostałych rynków można wyróżnić: Szwajcarię, Hong Kong, Australię, Francję, Niemcy oraz Kanadę. Udział Polski w obrocie to 1.1% w kwietniu 2014.

Ponadto w ramach rynku OTC funkcjonuje wiele innych instrumentów finansowych, których obrót odbywa się na zasadach podobnych do występujących na rynku walutowym. Należą do nich między innymi: dwuwalutowe transakcje wymiany płatności odsetkowych (cross currency Interest rate swaps CIRS), kontrakty różnic kursowych, których wartość zależy od różnicy między kursami określonych instrumentów bazowych (Contracts for Difference CFD), instrumenty pochodne oparte na bazie cen surowców.

Pomimo, iż na rynku Forex możliwy jest handel większością walut, ze względu na potrzebę zapewnienia płynności oraz rzeczywiste zapotrzebowanie, obrót koncentruje się na kilku głównych parach walutowych. Szacuje się, iż obecnie ponad 80% handlu koncentruje się na głównych parach walutowych, do których należą: EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/JPY, GBP/USD. Rynek walutowy można podzielić na: rynek hurtowy, gdzie operują duże instytucje finansowe i korporacje mające bezpośredni dostęp do rynku międzybankowego oraz rynek detaliczny, na którym aktywni są klienci indywidualni, zawierający transakcje za pośrednictwem różnego typu instytucji finansowych, w tym brokerów walutowych prowadzących platformy transakcyjne. Do wspólnych cech obu segmentów rynku walutowego należy między innymi: możliwość handlu 24 godziny na dobę, wysoka płynność, brak ograniczeń prawnych w zakresie obrotu oraz dostęp do podobnych instrumentów finansowych. Do istotnych różnic należy zaliczyć odmienne grupy inwestorów działających w obu segmentach, charakter transakcji oraz stosowane systemy technologii informatycznej.

Forex w HFT Brokers to:

 • handel na kontraktach CFD na waluty, indeksy i surowce
 • możliwość otwierania pozycji kupna i sprzedaży
 • nieograniczone korzystanie z zaawansowanych strategii inwestycyjnych

Obecnie rynek Forex na świecie stanowi płynny segment światowego rynku finansowego. Do głównych instrumentów finansowych, którymi handel odbywa się na rynku Forex należą:

 • tradycyjne walutowe instrumenty finansowe, do których należą transakcje kasowe (SPOT transactions),
 • swapy walutowe (FX swaps) oraz terminowe transakcje walutowe (outright-forwards),
 • walutowe instrumenty pochodne, do których zalicza się między innymi opcje walutowe (FX options).

Na rynku Forex na świecie osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przez inwestora indywidualnego jest możliwe ze względu na:

 • zmienność kursów walut
 • możliwość finansowania transakcji za pośrednictwem tzw. dźwigni finansowej (leverage)
 • dużą płynność rynku