Memorandum Informacyjne Spółki VENO S.A.

16.10.2014

Memorandum Informacyjne VENO S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii L z zachowaniem prawa poboru.

Memorandum Informacyjne VENO S.A. dostępne jest na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (www.veno-sa.pl).

więcej...

Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego TERMO-REX S.A.

25.07.2014

W dniu 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny TERMO-REX S.A. sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) łącznie 63.000.000 Akcji TERMO-REX S.A.

Prospekt Emisyjny zostanie opublikowany na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (www.termo-rex.pl) w dniu 28 lipca 2014 roku

więcej...


HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 lipca 2008 r. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713. Kapitał zakładowy: 5 677 352,50 złotych, opłacony w całości.


strony internetowe łódź