Memorandum Informacyjne Spółki EBC Solicitors

31.07.2015

Memorandum Informacyjne EBC Solicitors S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii C z zachowaniem prawa poboru.

Memorandum Informacyjne EBC Solicitors S.A. dostępne jest na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (www.ebcsolicitor.pl).

więcej...

Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego REDAN S.A.

24.07.2015

W dniu 24 lipca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny REDAN S.A. sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) 1.043.044 Akcji serii S oraz 7.728.180 Akcji serii T REDAN S.A.

więcej...


HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 lipca 2008 r. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713. Kapitał zakładowy: 5 677 352,50 złotych, opłacony w całości.


strony internetowe łódź