News

10-letnie obligacje brytyjskie na historycznych minimach

Brytyjskie 10-letnie obligacje rządowe osiągnęły do godziny 12:21 historyczne minimum na poziomie 0.716, wszystko to na tydzień przed spodziewaną przez rynki obniżką stopy procentowej przez Bank Anglii.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej