News

Były prezes Banku Anglii - Adam Posen o polityce BOE

  • Były prezes Banku Anglii – Adam Posen – powiedział w udzielonym wywiadzie, że gdyby nadal piastował swoją funkcję, to obniżyłby stopy procentowe do zera.
  • “Jeżeli recesja przedłużałaby się to wznowilibyśmy program QE albo wprowadzilibyśmy politykę ujemnych stóp procentowych”.
  • Posen przewiduje, że Bank Anglii obniży stopę procentową o 25 pb na spotkaniu Komitetu Polityki Monetarnej – podaje agencja Bloomberg.
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej