Dane makroekonomiczne

Dane z USA minimalnie gorsze od oczekiwań

Zarówno odczyt bilansu handlowego towarów jak i ilość zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych okazały się być minimalnie gorsze od oczekiwań rynkowych.

odczyt wartość opublikowana wartość oczekiwana
Bilans handlowy towarów -63,30B -60,59B
Zadeklarowani wstępni bezrobotni 266K 260K
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej