Od instytucji

Danske Bank o podniesieniu stóp procentowych przez Fed

Grupa badawcza Danske Bank zwraca uwagę na niepewność związaną z podniesieniem stóp procentowych przez FED tego lata.

„Nadal uważamy, że czerwcowa podwyżka jest mało prawdopodobna wobec niepewności jaką generuje referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej (kilku członków komitetu FOMC wspomniało Brexit jako czynnik brany pod uwagę w decyzji odnośnie stóp procentowych). Dodatkowo po ostatnim raporcie dotyczących danych z rynku pracy w USA, wydaje się mało prawdopodobne, żeby Fed podniósł stopy procentowe w ciągu najbliższych miesięcy.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej