Od instytucji

Danske Bank o USDJPY

Zdaniem Danske para może wrócić w okolice 104 na przestrzeni 6-12 miesięcy. Obecnie spekulanci grają mocno na zwyżkę jena, co może skończyć się szybko korektą. Dodatkowo z fundamentalnego punktu widzenia jen jest jest już niedowartościowany.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej