Od instytucji

Deutsche Bank - równowaga rentowności 10Y US w okolicy 1,75%

Według strategów Deutsche Bank, rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji rządowych znalazła „równowagę” w okolicy poziomu 1,75%. Prawdopodobieństwo ewentualnej zmiany to raczej osiągnięcie poziomu 1,5% niż 2%.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej