Od HFT Brokers

Dzisiaj w kalendarium

Przede wszystkim mamy święto w Stanach Zjednoczonych w związku z czym należy spodziewać się spokojnej sesji.

Poza tym warto zwrócić uwagę jedynie na budowlany PMI dla Wielkiej Brytanii i przemysłowy dla Kanady (10:30 i 14:30).

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej