Banki centralne

Ekonomiści o działaniach EBC

81 proc. ankietowanych przez agencję Bloomberg ekonomistów jest zdania, że EBC poluzuje politykę monetarną. 90 proc. z nich uważa, że będzie to mieć miejsce na wrześniowym posiedzeniu (8.09). Preferowanym sposobem luzowania będzie wydłużenie QE – uważa 27 z 30 ankietowanych przez Bloomberga ekonomistów.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej