Banki centralne

FED - co obecnie wycenia rynek?

Kontrakty na stopę procentową FED wyceniają mniejszą szansę na podwyżkę w grudniu, niż 50 proc. po tym, jak FOMC obniżyło projekcje dla podwyżek w 2016 i 2017 roku. Trzech członków FEDu nie zakłada podwyżek w 2016 roku.

Kontrakty w pełni wyceniają podwyżkę w okolicach maja 2017 roku.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej