Banki centralne

FED - projekcje i dot chart

Z dot chartu wynika, że FED zakłada możliwość podwyżki stóp w grudniu:

Najnowsze projekcje wyglądają następująco:

FED obniżył ścieżkę dla podwyżek stóp na przyszłe lata oraz nadal zakłada, że inflacja PCE wyniesie 2 proc. w 2018 roku. Na ten rok prognoza została obniżona z 1,4 do 1,3 proc.

Zrewidowano w dół projekcję dla PKB na 2016 rok z 2 do 1,8 proc. oraz podniesiono stopę bezrobocia do 4,8 proc. z 4,7 proc. dla 2016 roku.

Bezpośredni link.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej