News

Fitch o obligacjach

Zdaniem agencji łączna wartość ujemnie oprocentowanych obligacji na świecie spadła do 10.9 biliona dolarów. Tydzień temu było to 11,4 biliona, a wcześniej mówiło się nawet o 13 bilionach.

63% tych obligacji pochodzi z Japonii.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej