Dane makroekonomiczne

Gospodarka Hong Kongu wpada w recesję?

Odległy rynek, ale ciekawy i warty obserwacji. Hong Kong pokazuje chociażby nastroje w światowym handlu. Okazuje się, że gospodarka HK skurczyła się o 0,4% k/k w 1 kwartale tego roku. Rynek zakładał minimalny wzrost na poziomie 0,1%.

Jest to pierwszy negatywny odczyt od drugiego kwartału 2014 roku.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej