Banki centralne

Knot (EBC) - założenie braku podwyżek stóp procentowych w strefie euro jest realistyczne

– Dla krótkiego terminu realistycznym założeniem jest brak podwyżek stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny
– W pewnym momencie stopy procentowe wzrosną, co powinno być brane pod uwagę przez osoby biorące długookresowe kredyty na zakup nieruchomości

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej