News

Kolejny udany dzień dla kupujących srebro

Srebrny metal zdrożał dziś do godziny 15:20 o ponad 4 proc. Dzienne maksimum to 21,12 USD. Jest to najwyższy poziom od lipca 2014 roku.
Srebro, jako bezpieczna przystań, zyskało o wiele więcej niż złoto:

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej