Od instytucji

MFW: Brexit już dotyka Wielką Brytanię

  • niepewność wpływa na inwestycje i zatrudnienie
  • gospodarka odbije w drugiej połowie roku, o ile Brytyjczycy zagłosują za pozostaniem
  • Brexit będzie niekorzystny w długim terminie
  • Bank Anglii będzie musiał współpracować z innymi bankami centralnymi w przypadku wyjścia
  • będzie także musiał ciąć stopy procentowe i być może wprowadzić nowy program skupu aktywów
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej