News

Nasdaq wychodzi na plus

Amerykańskie indeks giełdowy Nasdaq wyszedł po godzinie 15:40 wyszedł na plus (+0,09% do poziomu 4 813 pkt.) po spadkowym rozpoczęciu dzisiejszej sesji.

Indeks S&P cały czas traci, jednak skala spadków zmniejszyła się do poziomu -0,08%.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej