Dane makroekonomiczne

Polska - inflacja bazowa

0,3 proc. o tyle zmienił się poziom inflacji bazowej w Polsce w kwietniu w ujęciu miesięcznym (kons. 0,3 proc.)
W ujęciu rocznym zmiana wyniosła -0,4 proc. (kons. -0,3 proc.)

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej