News

Punkty z wypowiedzi tureckiego ministra finansów - Naci'ego Ağbal'a

  • Turecki fundusz celowy mógłby pomóc w ustabilizowaniu rynków finansowych.
  • Dochód z prywatyzacji jest lepszy niż przewidywano.
  • Osoby nieposiadające tureckiego obywatelstwa będą mogły wprowadzać do kraju kapitał, który byłby objęty amnestią podatkową.
HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej