News

Spada wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA

Nie jest to może pierwszoplanowy wskaźnik, ale jednak pokazuje on stan gospodarki. Okazuje się, że od listopada 2014 roku wykorzystanie mocy produkcyjnych systematycznie spada i obecnie znalazło się na poziomie 74,8%. W ostatnich 50 latach (dostępne dane) taka seria za każdym razem kończyła się recesją..

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej