Od instytucji

TDS o RBA

Zdaniem TDS Bank Australii może już dziś w nocy zacząć gołębią komunikację z rynkiem. W ostatnich miesiącach została ona porzucona, ale w kontekście ostatnich wydarzeń możliwy jest powrót narzekań na wysoki kurs AUD i sugestii o luzowaniu polityki monetarnej. Zdaniem TDS w sierpniu zobaczymy cięcie stopy procentowej do 1.50%.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej