News

Turcja może przekroczyć próg deficytu budżetowego

Turcja jest zaangażowana w przestrzeganie swojego progu deficytu budżetowego, który ustalony jest na poziomie 1,3% w stosunku do PKB, jednak istnieje ryzyko na jego przekroczenie w związku ze zwiększonymi wydatkami budżetowymi w szczególności na bezpieczeństwo – oznajmił minister finansów Turcji – Naci Agbal w wywiadzie udzielonym Bloombergowi w Ankarze.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej