Dane makroekonomiczne

USA - indeks Uniwersytetu Michigan: 91,7 pkt.

Oczekiwano 91 pkt.

PCE core m/m: 0,3%

Oczekiwano 0,2%

Wydatki Amerykanów m/m: 0,5%

Oczekiwano 0,3%.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej