Dane makroekonomiczne

USA - sprzedaż detaliczna

1,3 proc. o tyle wzrosła sprzedaż detaliczna w USA w kwietniu w ujęciu miesięcznym (kons. 0,8 proc.)
Z wyłączeniem środków transportu sprzedaż wzrosła o 0,8 proc. m/m. (kons. 0,5 proc.). Poprzedni odczyt zrewidowano z 0,2 proc. do 0,4 proc.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej