News

USDRUB - nowe dzienne maksimum

Rubel ulega dalszej deprecjacji wraz z sentymentem spadkowym na rynku ropy naftowej. Dodatkowo rubel znajduje się pod presją jutrzejszej decyzji banku Rosji w sprawie stóp procentowych. Kurs USDRUB do godziny 12:28 osiągnął nowe dzienne maksimum na poziomie 66.3885. Zmiana od początku dnia: +0.14%.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej